Het Rotterdams Barok Ensemble (in vervolgteksten afgekort met RBE) behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het RBE draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld. Het RBE streeft er naar om de privacy van haar leden en relaties zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens. Op de volgende pagina’s leest u op welke manier het RBE de verwerking van uw persoonsgegevens heeft gewaarborgd.

1. Waarvoor verwerkt het RBE uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het RBE verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het voeren van de ledenadministratie, vriendenadministratie alsmede andere beheersactiviteiten binnen de vereniging;
 2. Het uitvoering geven aan uw lidmaatschap;
 3. Het informeren over activiteiten van het RBE;
 4. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 5. Het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten ten behoeve van het RBE;
 6. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van het RBE;
 7. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 8. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 9. Het correct behandelen van eventuele klachten.

2. Op grond waarvan mag het RBE deze persoonsgegevens verwerken?

het RBE mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is om uw lidmaatschap te kunnen uitvoeren
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van het RBE of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van het RBE kunnen zijn:

 • Beveiliging van eigendommen van het RBE;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • (Historisch) onderzoek.
  U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.
  Vereniging Rotterdams Barok Ensemble
  Privacyverklaring

3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Het RBE heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor het RBE verrichten. Zo maakt het RBE gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en van een organisatie die de tickets faciliteert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

4. Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan het RBE te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert het RBE als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een lidmaatschap aan te gaan met het RBE of om een overeenkomst met het RBE te sluiten.

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

het RBE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving.

6. Hoe beveiligt het RBE uw persoonsgegevens?

het RBE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen. Personen die namens het RBE gemachtigd zijn toegang te hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhoudingsplicht.

Het RBE verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van partijen die in opdracht van het RBE gegevens verwerken. Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door het RBE verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

a. Inzagerecht

U heeft het recht de door het RBE verwerkte persoonsgegevens in te zien.

b. Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

c. Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

d. Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat het RBE de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

  • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
   Vereniging Rotterdams Barok Ensemble
   Privacyverklaring
  • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
  • Indien het RBE de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
  • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan het RBE verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens aan derden te verstrekken.

f. Intrekken van toestemming

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

g. Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

h. Termijnen

We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring binnen zo kort mogelijke termijn te behandelen en te beantwoorden.

i. Identificatie

Het RBE kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet het RBE om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

j. Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat het RBE aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.
Het RBE zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht het RBE aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt eventueel in bezwaar gaan volgens de statutair vastgelegde procedures van de vereniging.

8. Heeft het RBE een Functionaris Gegevensbescherming?

Het RBE heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

9. Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door het Rotterdams Barok Ensemble

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door het RBE dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

10. Wijziging van de Privacyverklaring

Het RBE kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van het Rotterdams Barok Ensemble. Het RBE adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan het RBE vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met het RBE op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door het RBE kunt u contact opnemen met:
het secretariaat van het RBE via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van het RBE

In het kader van onze online dienstverlening legt het RBE gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij het RBE daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website www.barokensemble.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan het RBE haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van de website van het RBE kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Het RBE en andere websites

Op de website van het RBE treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Het RBE stelt zich niet aansprakelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.